اخبار بیمارستان

  ۴ مرداد ۱۳۹۷

  جشنواره ترویج زایمان طبیعی

  قدردانی مسئولین دانشگاه علوم پزشکی از مدیر عامل محترم بیمارستان مهر جناب آقای دکتر فرودی و سرپرست محترم زایشگاه، سرکار…
  ۴ مرداد ۱۳۹۷

  افتتاحیه کلینیک بیهوشی

  بخش قلب (جراحی ۵) واقع در سالن همکف به انتهای بخش جراحی دو نقل مکان نموده، در این بخش  بالغ…
  ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

  خدماتی در تراز جهانی

  آخرین خبرهای بیمارستان مهر مشهد